• 18/07/2024
  • Hoşgeldiniz

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Site Kullanım Koşulları) oluşan işbu AilebebekTV  Üye Sözleşmesi (Hepsi birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır), 

www.ailebebektv.com (Bundan böyle kısaca " AilebebekTV " olarak anılacaktır) ile AilebebekTV  sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

2. TANIMLAR

Site: www.ailebebektv.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları; 

Uzman : AilebebekTV  tarafından belirlenecek konulara ilişkin sorulara, uzmanlık alanı dahilindeki bilgi ve deneyimleri doğrultusunda cevap verecek gerçek kişi/kişileri; 

Video: AilebebekTV  tarafından belirlenen konulara ilişkin sorulara, gerçekleştirilecek bir söyleşi dahilinde Uzman tarafından verilen cevapların, AilebebekTV  tarafından tesis edilecek her türlü ses ve görüntü kayıtlarını; 

İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler. 

AilebebekTV Hizmetleri "KısacaHizmetler": Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AilebebekTV  tarafından ortaya konulan uygulamaları; 

Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve AilebebekTV  Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri; 

Üye(Ler): Site’ye AilebebekTV  tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve AilebebekTV tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i; 

Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, Site’ye içerik ve bilgi yüklediği kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir. 

3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’ye yönelik olarak AilebebekTV  tarafından Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin AilebebekTV  tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin AilebebekTV  tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

a) Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişinin Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, başvuru onaylama prosedürün tamamlanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve AilebebekTV  tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 13 yaşın altındaki çocukların Üye olması yasak olup Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı içeriğe 18 yaşın altındaki Üyelerin erişmesi de yasaklanmıştır. 

b) Üye’lik hak ve yetkilerinden yararlanabilmek için, AilebebekTV  tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi AilebebekTV tarafından işbu Sözleşme’nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin başka bir kullanıcı adı ile dahi olsa Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır, AilebebekTV  kayıt yaptıran kişinin üyeliği daha önce süresiz veya geçici olarak iptal edilmiş bir kişi olduğunu fark ettiğinde bu kişinin Üye’liğini derhal ve ayrıca bir bildirime gerek duyulmadan iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. 

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 

b) Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi durumlarında, AilebebekTV ’nin Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple AilebebekTV’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Üyeler’in, AilebebekTV  tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan AilebebekTV’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

d) Üye, Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; AilebebekTV’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, AilebebekTV’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. 

e)Üyeler, Site dahilinde Video’lara ilişkin olarak puan verebilir ve yorum yapabilir. Üyeler, özellikle Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek bilgi ve içerikleri Videolar’a ilişkin yorum olarak Site’ye yükleyemezler. Üyeler kendileri tarafından sağlanan yorumların ve bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. AilebebekTV, dilerse hiçbir bildirimde bulunmadan Site’de yer alan yorum ve bilgilere ilişkin içeriklerde kısaltma, ve kaldırma gibi müdahalelerde bulunabilir. 

Üyeler; AilebebekTV’nin Site’de yayınlanan Video’lara ilişkin eklenen yorumların ve bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu yorum ve bilgilerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü olmadığını ve, söz konusu yorum ve bilgilerin uygulanması sonucunda meydana gelebilecek olan doğrudan/dolaylı, maddi ve manevi zarar, hasar, ziyandan sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. AilebebekTV’nin sunduğu Hizmetler’den yararlananlar, Üyeler ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. AilebebekTV’nin bu şekilde müdahalede bulunması, Üye’nin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz 

f)Üyeler, Sağlık kategorisi başlığı altında yer alan Videoların ve sözkonusu Video’lara Üyeler tarafından eklenen yorum ve bilgilerin tavsiye ve referans niteliğinde olduğunu, bu tavsiye ve referanslar hiçbir surette doktor teşhisi ve tedavi yöntemi yerine geçmediğini ve Video’larda yer alan tavsiye ve Video’lara eklenen yorum ve bilgilerin herhangi bir amaçla kullanılması sonucunda Üyeler ve üçüncü kişiler üzerinde doğacak her türlü maddi/manevi zarar, hastalık, ölüm gibi sonuçlardan AilebebekTV’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını; meydana gelen zarar, hastalık, ölüm sonucuna ilişkin olarak Üyeler ve üçüncü kişiler tarafından doğacak olan hak ve davalar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

g) Her Üye, AilebebekTVnin ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın yasal haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını, AilebebekTV’nin izni dışında başka bir web sitesinde ve/veya mecrada yayınlamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile AilebebekTV ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

Üyeler, AilebebekTV’nin izni dışında, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarının yayınlanmasına, kopyalanmasına, dağıtılmasına ve işlenmesini sağlayacak herhangi program, kaynak kod vs. otomatik yazılım veya manuel bir program kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri AilebebekTV ve AilebebekTV Hizmetler’i ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AilebebekTV  doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Her Üye sitede bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Uzmanların ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları AilebebekTV’nin iznin alınması ve videolara ilişkin embed kodunu değiştirmemek şartıyla yayınlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

h) Üyeler ve AilebebekTV birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Üyeler ve AilebebekTV tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

i) Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

j)Üye’nin işbu sözleşmenin 5.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, AilebebekTV  işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir. 

k) Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde; diğer Üye, Uzman ve üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. AilebebekTV  aleyhine diğer Üye, Uzman ve üçüncü kişiler tarafından gelecek olan tüm talep ve davalarda Üye’nin AilebebekTV’nin savunma yapması için gerekli her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucunda doğan ve/veya doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini kendisine(Üye’ye )rücu etme hakkı her zaman mevcuttur. 

5.2. AilebebekTV’nin Hak ve Yükümlülükleri 

a) AilebebekTV, Site’de sunulan Hizmetler’i, Videoları ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri yorumları, bilgileri, ve AilebebekTV  tarafından Site’ye eklenen Video ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. AilebebekTV, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, AilebebekTV’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.  AilebebekTV  tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde AilebebekTV tarafından yapılabilir. AilebebekTV  tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir. 

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca AilebebekTV tarafından AilebebekTV kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AilebebekTV’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) AilebebekTV, Site’de yer alan Üye bilgilerini veya Üyeler’in açıkladığı diğer bilgileri, Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve istatistiki değerlendirmeler gibi dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

d) AilebebekTV, Üyeler tarafından sisteme eklenen Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgileri istediği zaman ve şekilde her hangi bir ihbar yapmadan erişimden kaldırabilir. Sözkonusu sebepler doğrultusunda yorum ve bilgilerin erişimden kaldırılması ve kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda, Üye hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

e) AilebebekTV, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. AilebebekTV tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar AilebebekTV tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur. 

f) AilebebekTV  istediği zaman, Site’de yayınlamak suretiyle Hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya veya sair koşullarla sağlayabilir. Site’de yeni şartların yayınlanmasından itibaren söz konusu Hizmet’ler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. 

g) AilebebekTV, Uzmanlara ait Videolar ve Üye tarafından Site’ye girilen her türlü yorum ve bilgi üzerinde veya bunlarla beraber veya bunların yayınlanmasından önce ve sonra çeşitli reklam, mesaj ve bilgiler girebilir.

6. HİZMETLER

AilebebekTV  tarafından Site’de verinlen hizmetlerin temelinde Uzman’lara ait ses ve görüntülere ilişkin Videoların ve Üyeler’in Site’ye yükledikleri yorum ve bilgilerin barındırılması ve Site’yi ziyaret eden kullanıcılara gösterilmesi yer almaktadır. AilebebekTV  kendi inisiyatifi doğrultusunda Site’de duyurmak ve uygulamaya açmak suretiyle yeni hizmetler sağlayabilir. 

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

AilebebekTV, üyeler’e ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz. . 

AilebebekTV  kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. AilebebekTV’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Site’sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda AilebebekTV’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (AilebebekTV’nin telif haklarına tabi çalışmalar) AilebebekTV’ye ait ve/veya AilebebekTV tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, AilebebekTV bilgilerini ve AilebebekTV'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı AilebebekTV’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler AilebebekTV’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

b)AilebebekTV; AilebebekTV  Hizmetleri, AilebebekTV  bilgileri, AilebebekTV  telif haklarına tabi çalışmaları, AilebebekTV  ticari markaları, AilebebekTV  ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

AilebebekTV, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AilebebekTV’nin işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AilebebekTV için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AilebebekTV’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, AilebebekTV’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla AilebebekTV’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve AilebebekTV’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır 

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8.5. AilebebekTV Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda AilebebekTV’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, AilebebekTV’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.6. Yürürlülük

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.